УОТЪР ЕНД РУРАЛ ИНСТИТУТ (УРИ) ООД

ИНСТИТУТ ПО ВОДИТЕ И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

За нас

log     УОТЪР ЕНД РУРАЛ ИНСТИТУТ (УРИ) ООД е дружество с ограничена отговорност, създадено през 2011 г., със седалище в гр. София.

    УРИ извършва проучвания, изследвания, експертизи, оценки, консултации, техническа помощ, проектиране, обучение, въвеждане на добри земеделски практики и други инженерингови, информационни и образователни услуги в областта на управлението и опазването на водните ресурси в земеделието, хидромелиорациите и поливното земеделие, селскостопанското водоснабдяване и канализация, развитието на селските райони.

    УРИ ре научно-консултанска организация, в която работи професионален екип от експерти с многогодишен опит, ръководили и участвали в изготвянето на всички стратегически (стратегии, концепции, програми и др.), нормативни (закони, наредби, правилници) и методични документи на национално ниво за преструктуриране, управление и развитие на хидромелиорациите и поливното земеделие в България през последните 25-30 години, както и редица участия в подготовката и управлението на проекти на национални и международни научни и инвестиционни програми (ЕС, Световна банка, ФАР, НАТО и др.).
     Същите са членове на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) и притежават „Пълна проектантска правоспособност” в посочените направления на дейност.

    УРИ предлага екологосъобразни и икономически ефективни решения и въвеждане на добри практики и проекти за:

  • управление и опазването на водните ресурси в земеделието
  • напояване на земеделските култури при разнообразните агроекологични особености на страната
  • отводняване и подобряване на земеделски земи с повърхностно преовлажнени почви и такива с високи подпочвени води и за мелиориране и подобряване на земеделски земи със засолени почви
  • предпазване на земеделски земи и различни стопански и др. обекти от наводнения
  • водоснабдяване и канализация на населени места, ферми и стопански обекти
  • развитие на селските райони

    Мисията на УРИ е да стимулира рационалното и устойчиво използване на водите в земеделското производство в условията на климатични промени и повишени изисквания за опазване на околната среда чрез прилагане на добри земеделски практики, както и обновяването и икономическото и демографско развитие на населените места и селските райони в България.

    УРИ се стреми да повиши интереса и да запознае ръководещите специалисти в областта на земеделието и на земеделските производители в България с потенциалните възможности, които могат да осигурят хидромелиорациите, поливното земеделие и обновяването на селските райони, за устойчиво развитие на земеделското производство и за справяне с предизвикателствата, с които то се сблъсква сега и които ще стоят пред него с още по-голяма сериозност през следващите години.

    Дейността си УРИ осъществява в партньорство с всички държавни институции, изследователски центрове, неправителствени организации и бизнеса в България, както и с европейските и други организации и програми в областта на водите, земеделието и развитието на селските райони.