УОТЪР ЕНД РУРАЛ ИНСТИТУТ (УРИ) ООД

ИНСТИТУТ ПО ВОДИТЕ И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

По-значими изпълнени проекти от експертите

Проекти по национални програми

 • Методически указания за изготвяне на доклад за оценка на въздействието върху околната среда в хидромелиоративните системи, 1993-1994, ССА.
 • Импулсно капково напояване на високоинтензивни култури в условията на частното земеделие, 1994-1996, МОН.
 • Научно-информационно обслужване и консултантски услуги на земеделските стопани и техните сдружения по въпросите на хидромелиорациите и поливното земеделие, 1995-1997, ССА.
 • Модели за преустройство на стационарни и полустационарни дъждовални системи в инсталации за капково напояване на ябълкови и крушови градини, 1995-1997, ССА.
 • Управление и експлоатация на отводнителните системи и опазване на околната среда в тях, 1996-2000, ССА/НЦАН
 • Диагностично проучване състоянието на изградените изкуствени влажни зони за селскостопанско използване в България и изготвяне на стратегия за тяхното опазване от замърсяване, 1998-2000, МОН.
 • Стратегия за развитие на поливното земеделие в България в условията на пазарна икономика, 1999-2000, МЗГ.
 • Паспортизация на отводнителните системи в България, 1999, МЗГ-ССА.
 • Генерални схеми за използване на водите в районите за басейново управление, 2001, МОСВ, ИВП към БАН.
 • Екологосъобразни технологии за отглеждане на напоявани земеделски култури при оптимална и недостатъчна водоосигуреност, 2001-2005, НЦАН
 • Програма за развитие на земеделието в Северозападна България за периода 2003-2006 г., 2002-2003, МЗГ-НЦАН.
 • Програма за подпомагане дейността на сдруженията за напояване”, 2002-2003, МЗГ-НЦАН.
 • Устойчиво и ефективно управление на водите в мелиорираните земеделски земи в условията на воден дефицит, 2006-2007, НЦАН.
 • Създаване и трансфер на добри практики за напояване на земеделските култури и обучение на фермери-водоползватели, 2007, НЦАН.
 • Интегрирано управление на напояването и отводняването в условията на климатични промени, 2008-2010, ССА.
 • Национална програма за възстановяване и развитие на хидромелорациите в България в периода до 2013 г., 2009, МЗХ.