УОТЪР ЕНД РУРАЛ ИНСТИТУТ (УРИ) ООД

ИНСТИТУТ ПО ВОДИТЕ И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Инж. Николай Цанков

Николай Цанков     Инж. Николай Цанков е магистър, инженер по хидромелиоративно строителство от Университет по архитектура, строителство и геодезия. Има специализации през : 2001 г. - Управление на водните ресурси (сертификат), Държавен университет Айдахо, САЩ; 2000 г. - Интегрирано предпазване от замърсяване и контрол над замърсяването IPPC (сертификат), Колеж Силсоу, Великобритания; 2000 г. - Запознаване с австрийския опит по управление на водите в областта на водоснабдяването (сертификат), Технически университет Виена, Австрия;1998 г. - Оценка на замърсяването на водните ресурси чрез използването на метода “баланс на веществата” (сертификат), Технически университет Виена,Австрия; 1997 г. – Влияние на метеорологичните условия върху водните ресурси и напоителните системи (сертификат), Международен център за изследване и обучение по хидрология, Измир, Турция; 1994 г. - Оценка на околната среда ОВОС, Държавен университет в Колорадо САЩ; 1993 г. - Лектор по Формулиране, изпълнение, мониторинг, оценка и управление на проекти с цел привличане на инвестиции (сертификат), ФАО, Рим, Италия.
    Професионалният си опит започва в Института по хидротехника и мелиорации през 1980 – 2001 г., като инженер, научен сътрудник и ръководител секция “ Отводнителни системи“. Има над 50 броя публикации в областта на отводняването и управлението на водите. В периода 2001 – 2009 г. е изпълнителен директор, „Байуотър Еко-Актив“ ЕАД, а от 2009 г.- 2012 г. - инженер консултант в “Интегрирани водни проекти” ООД. От 2012 г. е също водещ консултант „ Отводнителни системи“ в „Уотър енд Рурал Институт“.
    Инж. Николай Цанков е член на Българската Асоциация по водите, член на УС- Българска асоциация по управление на проекти БАУП и изпълнителен директор, Българска национална асоциация по водите (БНАВ) от 1999 г. до сега. Ползва английски и руски езици.

назад