УОТЪР ЕНД РУРАЛ ИНСТИТУТ (УРИ) ООД

ИНСТИТУТ ПО ВОДИТЕ И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Инж. Невяна Тенева

Невяна Тенева     Инж. Невяна Тенева e завършила e Университет по архитектура, строителство и геодезия през 1979 г., специалност „Водоснабдяване и канализация“- профил „Пречистване на водите“ и Икономически университет във Варна -1991г. специалност „Икономика и управление на инвестиционния процес“. Има завършени специализации в Англия, Австрия, Великобритания, Холандия,Германия, Япония и Израел по управление на водните ресурси, прилагане на Европейските директиви в националното законодателство. От 2011 г. е ръководител направление „ Опазване на водите“ в Water and Rural Institute- Sofia
    Работила е като проектaнт по част „В и К“ в областта на селското стопанство, химическата, фармацевтичната и металургичната промишленост през периода 1979-1992г. През периода 1992-1997 г. работи като водещ експерт „Води“ в Националния център за регионално развитие и жилищна политика, а след това през периода 1997-2007 година в Министерството на околната среда и водите, Дирекция „Води“. След 2007 г. работи като ръководител проекти по „В и К“ в консултантските фирми „Вектор мениджмънт –България“ ЕООД и „ЕЖИС-България“ през периода 2007-2014 година.
    Участва като водещ експерт по различни проекти към МОСВ и МРРБ свързани с опазването на водите, речното басейново управление и новото водно законодателство. Като водещ консултант взема участие в над 30 проекта финансирани чрез програми JICA, PHARE, Световна банка, JASPAR, Норвежката и Холандската програми за сътрудничество в областта на водите. Има над 25 публикации в областта на управлението и опазването на водите и водното законодателство. Член Българската асоциация на водите от нейното създаване. Ползва английски и руски езици.

назад