УОТЪР ЕНД РУРАЛ ИНСТИТУТ (УРИ) ООД

ИНСТИТУТ ПО ВОДИТЕ И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Научно-констативен съвет

    Научно-консултативният съвет на Института се състои от 7 постоянни члена и допълнително включвани в състава му външни учени и експерти с компетентност и многогодишен опит в различните направления на дейността на УРИ.