УОТЪР ЕНД РУРАЛ ИНСТИТУТ (УРИ) ООД

ИНСТИТУТ ПО ВОДИТЕ И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Доц. д-р инж. Пламен Петков

Пламен Петков     Инж. Пламен Петков завършва Инженерно-строителния институт (ИСИ), сега Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), специалност “Хидромелиоративно строителство”, през 1968 г.
    От 1968 до 1970 г. работи като проектант и технически ръководител в Държавна напоителна система - гр. Ловеч.
    От края на 1970 г. е научен сътрудник в Института по хидротехника и мелиорации (ИХМ), София. През 1990 г. защитава кандитатска дисертация и получава научната и образователна степен “Доктор”, а през 1991 г. e хабилитиран в старши научен сътрудник ІІ ст. От 1990 г. e завеждащ научната секция “Отводнителни системи”, а през 1990-1993 г. е научен секретар на ИХМ.
     В периода 1993-2000 г. е директор на ИХМ. След създаването през 2000 г. на Института по мелиорации и механизация (ИММ) към Националния център за аграрни науки (НЦАН), сега Селскостопанска академия (ССА), е негов директор до 2003 г.
    В периода 2003-2011 г. работи като старши научен сътрудник ІІ ст. и доцент, ръководител секция “Управление на отводняването” в ИММ.
    През 2008-2009 г. е съветник на Министъра на земеделието и храните по въпросите на хидромелиорациите.
    Бил е хоноруван преподавател в катедра “Мелиорации” на ИСИ/УАСГ (1975-1976 г., 1988-1989 г. и др.) по дисциплините "Напояване" и “Отводняване и корекции на реки".
    След 1975 г. до момента изнася лекции в курсове и семинари за преквалификация на инженери и агрономи и за обучение на земеделски производители-водоползватели по въпросите на напояването и отводняването.
    Специализира в Англия, Франция, САЩ, Турция, Гърция и др. страни по проблемите на управление на напояването и поливното земеделие, използване на нисконапорни и водоспестяващи техники и технологии за напояване на културите, контрол на замърсяването на водите, създаване на сдружения за напояване, консултантска помощ за фермерите и др.
    Научната му, научно-приложна и експертна дейности обхващат областите на управление на напояването и отводняването, използване и опазване на водите в земеделието, технологии и техники за капково напояване и микродъждуване на земеделски култури, технологии за подобряване на земеделски земи с преовлажнени почви, екологични проблеми в мелиорираните земи и въздействие на хидромелиорациите върху околната среда, законодателство в хидромелиорациите, поливното земеделие и водите, подготовка и управление на проекти в областта на водите и селските райони.
    Ръководил и е взел участие в разработването на: 35 бр. изследователски проекти, в т.ч. 10 бр. международни програми, над 65 бр. научни задачи, 25 бр. утвърдени и внедрени технологии, 34 бр. утвърдени и използвани методични материали, 25 бр. стратегии, програми, закони и др. в областта на хидромелиорациите, над 48 бр. проектни документации на напоителни и отводнителни системи и съоръжения и др.
     Публикационната му дейност включва над 140 бр. книги, брошури и статии в български и чуждестранни списания и сборници, над 50 бр. доклади на различни научни и др. национални и международни прояви (В Приложение са представени по-важните публикации).
    Изготвил е голям брой рецензии на проекти, научни и други разработки, има участия в редица работни групи, комисии и др. за изготвяне на стратегии, програми, закони, наредби и др. материали на различно ниво за хидромелиорациите, поливното земеделие, управлението и опазването на водите.
    Бил е научен ръководител на 2-ма успешно защитили докторанти.
    Бил е член е на Специализирания научен съвет по “Водно строителство“ към ВАК (2004-2011 г.) и на Научните съвети на ИХМ (1993-2000 г.) и ИММ (2001 г. досега). Избиран е за член на Експертния съвет по “Хидромелиорации и механизация в земеделието” на ССА (2001-2004 г.) и на други научни съвети.
     Членувал е в редколегиите на сп. “Селскостопанска техника“ (1996-2011 г.) и сп. “Водно дело” (от 1990 г. досега)
    Бил е секретар на Българския национален комитет по напояване и отводняване (1992-1999 г), член на Управителните съвети на НТС по “Водно дело” (1993-1997 г.), “Напоителни системи” ЕАД (1995-1997 г.), “Водпроект” ЕАД (1994-1995 г.), Съюза на водоползвателите в България и др.
     Член е на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) и притежава пълна проектантска правоспособност по части конструктивна на хидромелиоративни съоръжения.

към началото
назад към управители

По-важни публикации

Книги, брошури, наръчници

 • Капково напояване, 1976, В помощ на техническия прогрес във водното стопанство, София, 88 с. (Белчев, Ив., Ст.Иванов, Пл.Петков, С.Попов, А.Андонов)
 • Капково напояване, 1979, Земиздат, София, 204 с. (Белчев, Ив., Ст.Иванов, Пл.Петков)
 • Нови методи и математически модели за оразмеряване на отводнителните системи, 1975, ССА-ЦНТИИ, София, 123 с. (Иванов, Ст., Пл.Петков)
 • Нова техника, материали и технологии за изграждане на отводнителните системи, 1973, ССА-ЦНТИИ, София, 129 с. (Иванов, Ст., Пл.Петков)
 • Експлоатация на отводнителните системи, 1981, ССА-ЦНТИИ, София, 72 с. (Петков,Пл.)
 • Ръководство за проектиране на отводнителни системи, 1984, Библиотека на проектанта „Хидромелиорации”, кн. 38 и 39, ДСО „Водно стопанство”, София (колектив)
 • Приложение на геотекстилите в мелиорациите, 1987, ССА-ЦНТИИ, София, 87 с. (Петков,Пл.)
 • Стратегия за развитие на напояването в България в условията на пазарна икономика, 2000 (Петков,Пл., Ст.Иванов, Ж.Живков, Б.Попов, Д.Георгиев, Ив.Попов, Г.Кьосев).
 • Наръчник с добри практики за устойчиво използване на водата в селското стопанство, 2003, 44 с., ВУ “Земеделски колеж”, Пловдив (Петков, Пл., Н. Марков, Р. Петрова, Р. Кирева, К. Караиванов)
 • Използване на водните ресурси в земеделието на България, 2004, 32 с., ВУ “Земеделски колеж”, Пловдив (Милушев И., Н.Цанков, Пл.Петков, Б.Тенев)
 • Ръководство за опазване на водата във фермата, 2004, 40 с., ВУ “Земеделски колеж”, Пловдив (Милушев И., Н.Цанков, Пл.Петков, Б.Тенев)
 • Ферма за производство на зеленчуци при полски условия, 2004, Сборник с доклади на Научно-практическа конференция “Устойчиви фермерски системи”, ВУ “Земеделски колеж”, Пловдив (Нейков, С., И.Димов, Пл.Петков, К.Караиванов)
 • Колекция на ферми за обучение по ”Устойчиво използване на земята и водите” (на бълг. и англ. език), 2005, 125 с., ВУ “Земеделски колеж”, Пловдив (Ангелова,Р., М.Иванова, Пл.Петков, К.Караиванов, С.Тенова, Б.Наков, Г.Сенгалевич, А.Кръстев, К.Радева)
 • Добри практики за напояване на земеделските култури, 2007, София, Авангард Прима, 220 с. (Петков Пл., Р. Петрова, Н. Марков, Н. Гаджалска, Р. Кирева, С. Чехларова, К. Караиванов)
 • Национална програма за възстановяване и развитие на хидромелиорациите в Република България в периода 2009-2013 г., 2009, София, МЗХ (Петков, Пл., и др.)

към началото

Научни статии в международни списания и сборници

 • Trickle irrigation investigation and application in Bulgaria, 1975, Ninth Congress on Irrigation and Drainage ICID, Moskow, Question 32.1, part ІІ (Джунински, Б., В.Василев, Б.Чочков, С.Иванов, Пл.Петков, Алексиев)
 • Studies on the Filter Performance of Geotextiles, 1986, Proceedings of the Third Int. Conference on Geotextiles, Vienna, vol. 2 (Петков, Пл.)
 • Use of Drainage Facilities in irrigated Lands with high Water Table to Control Soil Moisture Regime, 1994, Proceedings of the 17th European Regional Conference on irrigation and Drainage, ICID, Varna (Petkov, Pl., Sp.Kaltcheva, N.Tzankov)
 • Extension Services in Irrigation and Drainage in the Tran-sitional Period to Private Farming, 1994, Proceedinds from International Conference "The Possibilities of Irrigation Efficiency Increasing", Bratislava, Slovenska Rep. (Petkov, Pl., B.Tenev)
 • Ecological Impact and Reguirements for the Irrigation and Drainage Systems, 1994, Proceedings from International Conference "The Possibilities of Irrigation Efficiency Increasing", Bratislava, Slovenska Rep. (Tenev, B., Pl. Petkov)
 • Water User?s Associations as middle-level Irrigation Organization between the State water Agency and the orivate land owners, 1995, Proceedings from International Conference "Land Reclamation and Nature", Kaunas, Lithuania (Tenev, B., Pl. Petkov, N.Tzankov)
 • Problems of sustainable agriculture in irrigation and dreinage systems, 1995, Proceedings from International Conference "Land Reclamation and Nature", Kaunas, Lithuania (Tzankov, N., Pl. Petkov, B.Tenev)
 • Overall Assessment of Agricultural Drainage under Operational Conditions, 1996, Proceedings of the 6th ICID Drainage Workshop on "Drainage and The Environment", Ljubljna, Slovenia (Tenev, B., Pl. Petkov, P.Nestorov)
 • Irrigation in Bulgaria - GeoJournal, 1996, Vol. 40, No 4, Kluwer Academic Publisher, The Netherlands (Petkov, Pl., St. Dimitrov)
 • Laboratory and field research on synthetic drain envelopes, 1996, Proceedings of the Workshop on the Evaluation of the Performance of Subsurface Drainage Systems - 16th ICID Congress "Sustainability of Irrigated Agriculture"(Editor Cemagref, coordinateur B.Vincent, France), Cairo, Egypt (Petkov,Pl.)
 • Evaluation of agricultural drainage performance in the Danube River poldern in Bulgaria, 1996, Proceedings of the Workshop on the Evaluation of the Performance of Subsurface Drainage Systems - 16th ICID Congress "Sustainability of Irrigated Agriculture" (Editor Cemagref, coordinateur B.Vincent, France), Cairo, Egypt (Petkov, Pl., Kalcheva,Sp., Boteva-Mileva,B.
 • Optimal Drip Irrigation Schedule of Apple Orchards under Conditions of Water Scarity in Bulgaria, 1997, Proceedings of the Workshop "Sustainable Irrigation in Areas of Water Scarcity and Drought", Oxford, England (Doychev, K., Pl. Petkov, D.Domozetov, K.Irilov)
 • The experience of Bulgaria in the Use of Drip Irrigation, 1998, Proceedings of the 1st International Conference on Rationalization of Energy in Agriculture, Mansoura, Egypt, pp.294-304 (Petkov, Pl., V.Florov)
 • Environmental Impact of Irrigation and Drainage, 1998, Proceedings of the 1st International Conference on Rationalization of Energy in Agriculture, Mansoura, Egypt (Varlev, I., Pl. Petkov)
 • N and P Pollution of Surface Water Agriculture in Bulgaria, 1998, International Workshop on "Protection of Natural Resources in Agriculture of Central and Eastern Europe", Praga, Czech Republic (Tzankov, N., B.Tenev, Pl. Petkov, D.Dimitrov)
 • Irrigation and Drainage Sector Reform - a Key Step Towards the Implementation on Integrated and Sustainable Water Management in Bulgaria1 2000, Partnership for Integrated Water Resources Management in Central and Eastern Europe, Global Water Partnership (Petkov, Pl.)
 • Restructuring of Irrigation Systems Management in Line with the Emerging new Land Use Methods in Bulgaria, 2001, 19th European Regional Conference, Proceedings of the Workshop "Transformation and Rehabilitation of Irrigatiom and Drainage Systems in Central and East Europe", Brno, Czech Republic (Petkov, Pl., St.Ivanov, I.Popov, S.Petkov).
 • Water Law and the Experience of Bulgaria in setting up functional Water User Associations, 2002, Transactions of the 18th International Congress on Irrigation and Drainage “Food Production under Conditions of Water Scarcity, Increasing Population and Environmental Pressures”, Montreal, Canada, Vol.1A, Quest. 50, R 4.06 (Andreev, K., S.Petkov, Pl.Petkov)
 • Water Law and the Experience of Bulgaria in setting up functional Water User Associations, 2002, Transactions of the 18th International Congress on Irrigation and Drainage “Food Production under Conditions of Water Scarcity, Increasing Population and Environmental Pressures”, Montreal, Canada, Vol.1A, Quest. 50, R 4.06 (Andreev, K., S.Petkov, Pl.Petkov)
 • Water Resources Management in Bulgaria and their Efficient Use in Agriculture, 2003, Proceedings of the Conference “Intergrated Water Management Policy Aspects”, Nicosia, Cyprus (Petkov, Pl., N.Gadzhalska, S.Petkov)
 • Use of Drip Irrigation in Bulgaria – Present State and Future Perspectives, 2003, Proceedings of the ICID Workshop “Improved Irrigation Technologies and Methods: Research, Development and Testing”, Session “Drip Irrigation”, Montpellier, France (Petkov, Pl., R.Kireva)
 • Water Resources Management in Bulgaria and their Efficient Use in Agriculture, 2003, Conference “Intergrated Water Management Policy Aspects”, Nicosia, Cyprus (Petkov, Pl., N.Gadzhalska, S.Petkov)
 • Use of Drip Irrigation in Bulgaria – Present State and Future Perspectives, 2003, Proceedings of the ICID Workshop “Improved Irrigation Technologies and Methods: Research, Development and Testing”, Session “Drip Irrigation”, Montpellier, France (Petkov, Pl., R.Kireva)

към началото

Научни статии в български списания

 • Капково напояване на овощни култури, 1976, Хидротехника и мелиорации, кн.5 (Иванов,Ст., Пл.Петков, Р.Балев)
 • Оразмеряване на тръбната мрежа при системите за капково напояване, 1977, Известия на ИХМ, София (Иванов,Ст., Пл.Петков)
 • Относно определянето на проектните параметри на системите за капково напояване, 1979, хидротехника и мелиорации, кн.2 (Иванов,Ст., Пл.Петков)
 • Технологични особености при капковото напояване на селскостопанските култури, 1980, Селскостопанска техника, кн.1(Иванов,Ст., Пл.Петков)
 • Използване на нетъкани материали за устройство на филтъра при хоризонталния тръбен дренаж, 1980, В помощ на техническия прогрес във водното стопанство, кн. 1 (Петков,Пл., Ст.Иванов)
 • Оптимални схеми за капково напояване на зеленчуци в оранжерии, 1981, Известия на ИХМ, т.ХVІІІ (Иванов,Ст., Пл.Петков)
 • Относно действието и избора на филтъра при закрития дренаж, 1982, Известия на ИХМ, т.ХІХ (Петков,Пл.)
 • Избор и оптимизация на параметрите на системите за капково напояване, 1984, В помощ на техническия прогрес във водното стопанство, кн. 1(Иванов,Ст., Пл.Петков, Пл.Мачев)
 • Дренажен филтър от геотекстилни материали в условията на двойнодействащи отводнителни системи, 1987, Известия на ИХМ, т.ХХІІ (Петков,Пл.)
 • Проблеми в развитието на отводнителните системи в България, 1988, В помощ на техническия прогрес във водното стопанство, кн. 6 (Несторов,П., Пл.Петков)
 • Избор и приложение на геотектилите като филтър, дренаж, сепаратор и армиращ елемент, 1989, В помощ на техническия прогрес във водното стопанство, кн. 3,4,5 и 6 (Петков,Пл.)
 • Хидравлично изследване на поливни крила за локализирано импулсно напояване, 1994, Известия на ИХМ, том ХХІV (Петков, Пл., Б.Тенев)
 • Модел и компютърна програма за изчисление на влажностния режим в почвата при площите с високи подпочвени води, 1994, Известия на ИХМ, том ХХІV (Петков,Пл., Сп.Калчева, Н.Цанков)
 • Проблеми при експлоатацията и поддържането на отводнителните системи в новите условия на стопанисване на земеделските земи, 1994, Известия на ИХМ, том ХХІV (Петков,Пл., Б.Тенев, Н.Цанков)
 • Модели за преустройство на съществуващите стационарни дъждовални системи в инсталации за капково напояване на ябълкови и крушови градини, 1994, Сборник, Институт по овощарство, Кюстендил (Дойчев, К., Д.Домозетов, К.Кирилов, Пл.Петков, Ст.Гайдарова, Ст.Иванов)
 • Модели на инсталации за капково напояване на ябълкови и крушови градини, 1997, Селскостопанска техника, кн. 2-3 (Петков, Пл., К.Стоянова, К.Дойчев, К.Кирилов)
 • Модели за преустройство на полустационарни дъждовални системи в инсталации за капково напояване на ябълкови и крушови градини, 1998, Известия на ИХМ, том ХХV (Петков,Пл., К.Стоянова, К.Дойчев, Д.Домозетов, Кр.Кирилов)
 • Мелиориране на земеделските земи с преовлажнени почви при новите условия в земеделието у нас, 1998, Селскостопанска наука, No 3 (Калчева, Сп., Пл. Петков)
 • Стратегия за преструктуриране на управлението на напояването в България в условията на пазарна икономика, 1999, Трудове на Юбилейната научна конференция "50 години Хидротехнически факултет", УАСГ, том IV (Петков, Пл., Ст.Иванов, Ж.Живков, Б.Попов, Д.Георгиев, Г.Кьосев)
 • Технологични решения за предпазване на стопански сгради и площадки от вредното въздействие на повърхностни и подпочвени води, 1999, Селскостопанска техника, кн. 2 (Петков, Пл., Сн.Статкова)
 • Стратегия за развитие на напояването в България в условията на пазарна икономика, 2000, Водно дело, кн. 1/2 (Петков,Пл., Ст.Иванов, Ж.Живков, Б.Попов, Д.Георгиев, Ив.Попов, Г.Кьосев)
 • Целесъобразни схеми и параметри на дренажната мрежа за отводняване на малки земеделски площи, 2000, Селскостопанска техника, кн. 4 (Петков, Пл.)
 • Технологии и техника за микронапояване на малината, 2003, Сборник с доклади от Семинара по проблемите на планинското животновъдство и земеделие, Троян (Петокв,Пл., Р.Кирева, К.Караиванов)
 • Изследване влиянието на капковото напояване върху добива и икономическите показатели при отглеждане на малината, 2003, Селскостопанска техника, кн. 2 (Кирева, Р., Пл. Петков)
 • Състояние и перспективи за развитие на напояването на овощните култури в предпланинските региони на България, 2003, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol. 6 (Петков, Пл., Р.Кирева, Д.Домозетов, Ал.Иванов, Кр.Дойчев)
 • Изследване динамиката на почвената влага при различни начини на регулиране на нивото на подпочвените води, 2003, Селскостопанска техника, кн. 5/6 (Банишка, Н., Пл. Петков, Сп. Калчева)
 • Изследвания върху поливния режим на малини, отглеждани при капково напояване в условията на Софийското поле, 2003, Селскостопанска техника, кн. 5/6 (Кирева, Р., Пл. Петков)
 • Хидромелиорациите и поливното земеделие в България – настояще и бъдеще, 2003, Селскостопанска техника, кн. 5/6 (Петков, Пл.)
 • Технологични модели за капково напояване на ягодоплодни култури, 2003, Селскостопанска техника, кн. 5/6 (Петков, Пл., К. Караиванов)
 • Напояването – основен фактор за намаляване на пораженията от сушите в земеделието, 2004, сп. “Водно дело”, кн.1/2 (Върлев, И., Пл. Петков, Здр. Дянков)
 • Изследвания за оптимизиране на поливния режим на ябълката в Кюстендилския район, 2004, Селскостопанска техника, кн. 5 (Домозетов, Д., Пл. Петков, Кр. Дойчев)
 • Състояние на напоителната инфраструктура и на дейността на сдружения за напояване в пилотни райони на България, 2005, Водно дело, № 1/2 (Петков, Пл., К.Караиванов, В.Хаджиева, Д.Николов, Сп. Калчева, Ю.Стойкова)
 • Прилагането на добри практики за напояване на земеделските култури – важно условие за постигане на устойчиво земеделие и управление на водите в България, 2008, Водно дело, кн. 1/2 (Петков, Пл., и др.)
 • Добри практики за напояване на земеделските култури, 2009, Селскостопанска техника, № 6 (Петков, Пл., Р. Петрова, Н. Марков, Н. Гаджалска, Р. Кирева, С. Чехларова, К.Караиванов)
 • Използване на капковото напояване в България – състояние и перспективи, 2009, Селскостопанска техника, № 6 (Петков, Пл., Р. Кирева, К.Караиванов)

към началото