УОТЪР ЕНД РУРАЛ ИНСТИТУТ (УРИ) ООД

ИНСТИТУТ ПО ВОДИТЕ И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Основни дейности

 • Разработване на стратегически документи (концепции, стратегии, програми и др.) за преструктуриране и развитие на хидромелиорациите (напояване, отводняване, борба с наводненията, влажни зони), поливното земеделие, селскостопанското водоснабдяване и канализация;e
 • Подготовка и управление на научноизследователски проекти и инженерингови проекти и проекти за устойчиво използване и опазване на водите в земеделието и за борба с глобалните промени в климата;
 • Разработване и управление на стратегии и проекти за устойчиво обновяване и развитие на населените места и селските региони;
 • Извършване на икономически и социални изследвания и анализи за състоянието и използването на естествените ресурси, икономическото и демографско развитие на селските райони;
 • Разработване на нормативни и методични документи в областта на управлението и опазването на водите и развитието на селските райони и създаването на съответните база дании;
 • Извършване на на предпроектни проучвания и изготвяне на идейни и работни проектни документации за нови и за реконструкция на съществуващи хидромелиоративни, водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения, корекции на реки, съоръжения за предпазване от наводнения и др. в селските райони;
 • Разработване и въвеждане на добри практики за напояване на земеделските култури с използване на водоспестяващи технологии и техники (капково и микроструйно напояване, микродъждуване и дъждуване);
 • Разработване и въвеждане на подходящи технологии за подобряване на земеделски земи с повърхностно преовлажнени почви и такива с високи подпочвени води и за мелиориране и подобряване на земеделски земи със засолени почви;
 • Определяне на структурата на културите в напояваните и отводняваните земеделски земи и на потребностите им от вода, разработване на параметрите на биологически и икономически целесъобразните поливни режими на напояване на културите при пълно и недостатъчно водоосигуряване;
 • Разработване на технологии и материали за изграждане, ремонт и поддържане на напоителните, отводнителните, водоснабдителните и канализационни мрежи и съоръжения, какато и разпространяване на добри практики;
 • Експертни оценки за състояние и функциониране на напоителните, отводнителните, водоснабдителните и канализационни мрежи и съоръжения, корекции на реки и влажни зони;
 • Комплексни проучвания и оценка на състоянието и опазването на водите и почвите в мелиорираните земеделски земи и на опасността от тяхното антропогенно замърсяване;
 • Разработване на системи за контрол и мониторинг на екологичното състояние на земеделските земи и на водните и почвени ресурси;
 • Изготвяне на доклади по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на хидромелиоративните, водоснабдителните и канализационни мрежи и
 • Консултации и техническа помощ при подготовка на документацията на предложения за инвестиционни и други проекти по различните национални, европейски и други програми
 • Професионално обучение на земеделски производители, специалисти и консултанти и извършване на информационни дейности и разпространение на научни знания;
 • Проучвания и консултации за модернизиране на земеделски стопанства;
 • Проучвания и консултации за създаване на сдружения за производителите и водни сдружения;
 • Участие в междутериториално и транснационално сътрудничество в областта на устойчивото използването на водите и развитието на селските райони;
 • Проучвания и управление на проекти за разнообразяване на неземеделските дейности и туристическите услуги в селските райони и експертно подпомагане на местните инциативни групи в селските райони;
 • Популяризиране на добрите практики и трансфер на знания в областта на устойчивото използване и опазване на естествените ресурси и икономическото развитие на селските райони;
 • Експертно оценяване на национални и европейски програми, проекти и мерки, свързани с използването на водите и развитието на селските райони;
 • Извършване на одит на проекти и дейности, свързани с управление на средства по европейски и други международни програми, управлението и използването на естествените ресурси и икономическото развитие на селските райони;
 • Организиране на семинари, конференции и изложби, извършване на рекламна и издателска дейност и маркетингови проучвания в областта на управлението и опазването на водите и селските райони;
 • Посредничество и представителство на български и чуждестранни фирми в страната и чужбина;
 • Транспортна дейност и международна спедиция;
 • Производство, търговия и услуги във всички области, които не са забранени от закона;

към началото